Φύλαξη Δημόσιων ιδρυμάτων και μεγάλων κτηρίων

Φύλαξη Δημόσιων ιδρυμάτων και μεγάλων κτηρίων

Τα Δημόσια Ιδρύματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την φύση της δραστηριότητάς τους και τον αριθμό των ατόμων που φιλοξενούν και σύμφωνα με την κατηγορία τους υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς ασφαλείας. Στα Δημόσια Ιδρύματα συγκαταλέγεται ένας μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων όπως σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, δικαστήρια κ.α.

Σε ειδικό άρθρο υπόκεινται όμως και οι ψηλές κτηριακές εγκαταστάσεις. Το άρθρο αυτό διέπεται από ειδικό διάταγμα το οποίο ορίζει τους κανονισμούς ασφαλείας για την κατασκευή και την προστασία των ψηλών κτηρίων από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτης ανάγκης. Αυτοί οι κανονισμοί αφορούν ψηλά κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, ξενοδοχεία, πύργοι ελέγχου, κτήρια για υγειονομικούς σκοπούς κ.α.

Η URBAN Services ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των ζητημάτων ασφαλείας σχετικά με τους προαναφερθέντες χώρους, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο στις ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεων και των ισχυόντων κανονισμών που τους διέπουν.

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Έλεγχος πρόσβασης στους χώρους στάθμευσης

Παρέμβαση και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών

Έλεγχος μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Δημιουργία υπηρεσίας πυρασφάλειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

Προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα)

Σύνταξη και ενημέρωση οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

Εκπαίδευση στην εκπόνηση των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

Διαχείριση του εξοπλισμού πυρόσβεσης

Εκπαίδευση σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών περιορισμού και εκκένωσης

Εκπαίδευση εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας και πρώτων βοηθειών

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;