Προσωπικό

Urban Services
Employees

Το προσωπικό

Η οργανωτική και τεχνική υποδομή της Urban Services στελεχώνεται από άτομα με τεχνογνωσία, υψηλού επιπέδου κατάρτιση και πολυετή εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης. Το προσωπικό μας είναι πλήρως προσανατολισμένο στην καίρια εξυπηρέτηση των πελατών μας και την άμεση προσαρμογή του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι που επιλέγουμε διακατέχονται από βαθύ αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στους στόχους των υπηρεσιών που παρέχουν και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά.

Urban Services

Εκπαίδευση Προσωπικού

Η εταιρεία μας θέτοντας ως στόχο την παροχή υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας, πιστεύει έντονα σε πόρους που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό επενδύοντας στην επαγγελματική και ποιοτική εκπαίδευση του προσωπικού της. Για τον λόγο αυτό, το προσωπικό μας υποβάλλεται περιοδικά σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης με σκοπό την διατήρηση των κατάλληλων ικανοτήτων για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Training

Η εκπαίδευση αφορά:

Εφαρμογές νέων τεχνολογιών.

Χρήση και χειρισμό ειδικού εξοπλισμού.

Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Επιμελή εμφάνιση και επαγγελματική συμπεριφορά.