Διαδικασία για απόκτηση άδειας οπλοφορίας από φύλακα

Διαδικασία για απόκτηση άδειας οπλοφορίας από φύλακα

Συγκεκριμένη είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθεί, στην περίπτωση που κάποιος φύλακας επιθυμεί να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας.

Πρώτα από όλα, ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Όσον αφορά στο νομικό κομμάτι, θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο και να μην υπάρχει κάποιο νομικό κώλυμα.

Ήτοι:

1) Nα μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006.

 

2) Nα μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006.

 

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην ψυχική κατάσταση του φύλακα, καθώς προκειμένου να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας, θα πρέπει να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας.

 

Τέλος, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η ορθή χρήση αλλά και φύλαξη του όπλου από τον κάτοχο. Με άλλα λόγια, κρίνεται απαραίτητο, να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των κατεχομένων όπλων και να μην παραχωρούνται σε τρίτα πρόσωπα.

 

Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί ότι κάνουμε λόγο για χορήγηση μόνο για περίστροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β΄. Ωστόσο, υπάρχει μία μικρή εξαίρεση να επιτραπεί (πλην της περίπτωσης οπλοφορίας για την προστασία προσώπων) η οπλοφορία και με πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α΄  ή άλλα πυροβόλα όπλα, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την απόφαση της περ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/93.